Обележја

Универзитет има грб, заставу, амблем, суви жиг и печат.

Универзитетска обележја су: ректорски ланац и тога (огртач) за ректора и проректоре.

Универзитет може имати и посебне симболе: медаљу, значку и друге репрезентативне ознаке.

Изглед и садржину амблема, печата-суви жиг, печата, заставе и универзитетских обележја Универзитета, утврђује Савет Универзитета посебним општим актом.

За употребу и чување печата одговоран је генерални секретар Универзитета, односно запослени кога он решењем одреди.

Ректорске инсигније ректор носи на церемонијама којима председава, односно на којима представља Универзитет.

Ректорску тогу ректор, односно проректор који га замењује, носи на церемонијама на Универзитету.

Одлуку о употреби грба, заставе, печата, ректорских инсигнија, ректорске тоге и свечане одежде, као и о димензијама печата, доноси Сенат Универзитета, на предлог Ректорског колегијума.

У оквиру својих основних делатности високошколске јединице у саставу Универзитета имају право и обавезу да се служе називом, грбом и заставом Универзитета, као и да их у целости или делимично уносе у своја обележја.

У осталим случајевима употребу назива, грба и заставе одобрава ректор.

Дан Универзитета је 28. јун.