Документа

[wptab name=’Национални прописи’]

Закон о високом образовању

Закон о научно-истраживачкој делатности

Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља

Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача

Извештај о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом (Српски)

Извештај о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом (English)

[/wptab]

[wptab name=’Општа’]

Статут

[/wptab]

[wptab name=’Правилници’]

Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа

Правилник о извођењу приступног предавања

Правилник о начину и динамици достављања података у информациони систем универзитета

Правилник о спровођењу платформе за отворену науку

Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота

Правилник о поништавању диплома

Правилник о докторским студијама – март 2019

Правилник о докторским студијама – стари

Правилник о учешћу универзитета у кредитној мобилности програма ЕРАЗМУС+

Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – фебруар 2021

Правилник о признавању страних високошколских исправа

Правилник о раду етичке комисије и етичких одбора

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената

Правилник о решавању стамбених потреба запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о додели признања

Правилник о коришћењу Академске рачунарске мреже Универзитета

Правилник о за израду и одржавање веб презентације Универзитета и факултета из његовог састава

Правилник о условима избора и начину ангажовања гостујућег професора

Правилник о упису студената на студијске програме

Правилник о студентском вредновању (евалуацији) студија и педагошког рада наставника

Правилник о спровођењу избора за студентски парламент

Правилник о самовредновању

Правилник о организацији и раду Библиотеке

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације

Правилник о преношењу ЕСПБ бодова

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о обезбеђивању квалитета

Правилник о наставној литератури

Правилник о доношењу студијског програма

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора “ЕМЕРИТУС-а”

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Правилник о давању сагласности за рад у другој високошколској установи

Правилник о поклонима запослених

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у секретаријату Универзитета

[/wptab]

[wptab name=’Обрасци’]

ЕСПБ обрасци

Форме захтева за издавање дипломе – основне (први степен)

Форме захтева за издавање дипломе – магистарске

Форме захтева за издавање дипломе за основне академске студије

Форме захтева за издавање дипломе за мастер академске студије

Форме захтева за издавање дипломе за докторске академске студије

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – стари образац

Сажетак извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника – нови

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника (наука) – нови

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника (уметност) – нови

Изјава о ауторству

Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада

Изјава о коришћењу

Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације

Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији

Образац 1 (Докторске дисертације)

Образац 2 (Докторске дисертације)

Образац 2а (Докторске дисертације)

Образац 3 (Докторске дисертације)

Образац 3а (Докторске дисертације)

Образац 4 (Докторске дисертације)

Образац 5 (Докторске дисертације)

Образац 6 (Докторске дисертације)

Образац 7 (Докторске дисертације)

Образац 8 (Докторске дисертације)

Образац 1 Наука (Избори у звања)

Образац 1а Уметност (Избори у звања)

Образац 2 (Избори у звања)

Модел и упутство – Избор у звање

Образац 1 (Признавање страних високошколских исправа)

Образац 2 (Признавање страних високошколских исправа)

Образац 1 (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)

Образац 2 (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)

Образац 2а (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)

[/wptab]

[wptab name=’Пословници’]

Пословник о раду Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета

Пословник о раду Сената

Пословник студентског парламента

Пословник о раду Савета Универзитета

Пословник о раду Стручних већа Универзитета

[/wptab]

[wptab name=’Кодекси’]

Кодекс о академском интегритету

[/wptab]

[wptab name=’Стратегије’]

Стратегија интернационализације

Стратегија обезбеђења квалитета

Акциони план за обезбеђење и унапређење квалитета

[/wptab]

[wptab name=’Одлуке’]

Упутство за навођење афилијације

Одлука о ужим научним, уметничким, односно стручним областима

Одлука о висини накнада за признавање страних високошколских исправа

[/wptab]

[end_wptabset]